Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave

Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave

Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave 620 330 Doktor

Prinášame Vám aktuálne vyjadrenie blogera Martina Greguša. Vyjadrenie je v plnom neupravenom znení.

Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu…

Matúš Valo je primátorom 2 volebné obdobie. Kandidoval za koalíciu SAS, Progresívne Slovensko a svoj Team.

Matúš Valo je primátorom 2 volebné obdobie. Kandidoval za koalíciu SAS, Progresívne Slovensko a svoj Team. Matúš Vallo má absolútnu väčšinu na magistráte. Matúš Vallo so svojou koalíciou má všetky rozhodujúce pozície v meste.

Väčšina starostov mestských častí je z tejto koalície.

Od 1.10. tohto roka začne platiť zákaz parkovania na chodníkoch. Urobilo si mesto a Matúš Vallo so svojou koalíciou SAS a Progresívne Slovensko svoju domácu úlohu?

Máte vyznačené svoje miesta, kde sa desaťročia parkuje tak, aby ste aj po 1.10. zaparkovali? Aj vás už zaskočila nálepka na aute, že od 1.10. už na takomto mieste parkovať viac nebudete?

Kedy mesto zverejní, o koľko parkovacích miest príde kvôli tomuto zákonu? Kedy zverejní, aký bol harmonogram vyznačovania parkovacích miest a ako tento harmonogram mestské časti pod „starostovaním“ koalície SAS a Progresívne Slovensko plnia?

Máte rodinný dom? Pred domom chodník, na ktorom roky čiastočne podľa platnej vyhlášky parkujete tak, že nijako neobmedzujete chodcov?

Napriek tomu, mestská časť neoznačila Vašu zónu, ako zónu s povolením na parkovanie. Koľko metrov budete parkovať od svojho domu, bytu? Budete vôbec mať kde parkovať???

Áno, aj toto môže byť realita Bratislavy po 1.10.. Tak, ako aj s inými plánmi a sľubmi, ktoré nám primátor Vallo so svojimi podporovateľmi neustále predkladá a sľubuje. Napríklad:

Aká by mala byť doprava po 4 rokoch vládnutia Matúša Valla (citujem Vallov program a niektoré sľuby, s ktorým kandidoval v prvom volebnom období (2018) v Bratislave?

„Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní. Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse….

 • Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.
 • Bezpečnejšiu cyklodopravu prinesú nové oddelené cyklotrasy (25 km do roku 2022, ďalších 50 km do roku 2026) a komfortnejší pohyb chodcov dosiahneme menej prekážkami na chodníkoch, skutočne bezbariérovými chodníkmi a funkčnejším verejným priestorom.
 • Tlak na využitie existujúcich železničných koľajníc a na výstavbu nových zastávok v kompetencii ŽSR podporíme záväzkom mesta vybudovať kvalitné a funkčné napojenie na priľahlé zastávky MHD, cyklotrasy a chodníky.
 • Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.“

To boli sľuby Matúša Valla v roku 2018, s ktorými vyhral voľby a 4 roky panoval v Bratislave do roku 2022. Dnes sme v roku 2023…čo z toho splnil? Matúš Vallo nedostaval električku do Petržalky, Matúš Vallo z môjho pohľadu likviduje dopravu v centre mesta a to všetko s podporou svojej koalície za ktorú kandidoval on a jeho poslanci zvolení do magistrátu mesta Bratislavy – konkrétne SAS a Progresívneho Slovenska.

Podľa testu Bratislavských novín v rannej špičke narátali počas ich pomalej „uviaznutej“ jazde v smere novovybudovaného cyklopruhu na Dunajskom nábreží 3 slovom 3 cyklistov. A to sme v mesiaci september. Koľko cyklistov narátame v novembri? v decembri? v januári? vo februári?

Matúš Vallo s podporou SAS a Progresívneho Slovenska „obetoval centrum“ Bratislavy a nábrežie Dunaja v rannej a poobednej špičke „víkendovým letným“ cyklistom a v „robotný deň“ podľa zistení Bratislavských novín 3 cyklistom, ktorý prechádzali touto cyklotrasou pokiaľ oni v aute túto trasu absolvovali za 10 minút, tak to vynásobme 3x 60 minút = 18 cyklistom.

Keby ich bolo v rannej špičke 100 – 200 tak je to stále málo, v porovnaní s tým, ako podľa mňa nový cyklopruh na Dunajskom nábreží zhoršil kvalitu a bezpečnosť cestnej premávky na tomto frekventovanom úseku a zhoršil životné prostredie obyvateľov a návštevníkov Starého mesta.

Zásadne nesúhlasím zo zmenou dopravy a spôsobom vybudovania cyklotrasy na Dunajskom nábreží

Jedná sa o frekventovaný úsek od mosta SNP po Šafárikove námestie. Mesto z dvoch pruhov pre motoristov skoro jeden celý pruh vyznačil pre cyklistov. Namiesto absolútne zaužívanej trasy po promenáde, po ktorej mimochodom roky chodia aj cyklisti aj peši, kde stačilo len rozumne urobiť cyklopruh sa rozhodol ubrať jeden pruh autám a urobiť „diaľnicu“ pre bicykle v centre mesta.

OK. Pozrime sa na to aj inak – otvorené otázky:

 • koľko cyklistov tade jazdí v mesiacoch september až december a január až máj?

Úroveň znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy v mestách v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti pohybujúcich sa áut. Mesto s prehustenou automobilovou dopravou, v ktorom sa autá pohybujú malou rýchlosťou sa vyznačuje vysokou úrovňou znečistenia ovzdušia. Naopak, v meste s dobrým stavom cestnej siete, v ktorom ulice sú prejazdné vysokou rýchlosťou, križovatky riadené tak, aby nedochádzalo k dopravným zápcham je znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy výrazne nižšie. V súčasnej metodike výpočtu znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy sa neuvažuje s emisiou áut závislou od rýchlosti auta.

Otvára to viaceré otázky:

 • o koľko sa zväčšilo zdržanie áut na tomto úseku najmä vo frekventovaných časoch a aký to má vplyv na emisie z pomaly idúcich a v rannej špičke skoro stojacich áut (často ešte so studenými motormi)?
 • o koľko stúpnu emisie výfukových plynov týchto pomaly idúcich áut v porovnaní s pôvodným riešením ( robila sa štúdia výfukových plynov a emisií) na Metropolitnom inštitúte pred tým, ako začali plánovať túto cyklotrasu?
 • aký bude mať vplyv prípadne zvýšenie emisii výfukových plynov na obyvateľov starého mesta a obyvateľov využívajúcich MHD, ktorí čakajú na zástavkách MHD v tomto frekventovanom úseku, kde tieto emisie vznikajú
 • aký vplyv má zníženie rýchlosti áut a tvorba zápch na hlučnosť a životné prostredie v centre?
 • aký má dopad budovanie bus pruhov a cyklotrás v centre mestá na emisie z výfukových plynov áut (o koľko sa znížil počet áut idúci centrom a miestami, kde bus pruhy boli vybudované medziročne?) Pomohlo budovanie bus pruhov zníženie emiisi vyfukových plynov a zníženiu hlučnosti alebo opačne?

Prečo mám tieto otázky? Aké sú štandardné merania a výsledky jednotlivých emisií výfukových plynov pri konkrétnej rýchlosti?

V krajinách EU bola kedysi empiricky stanovená závislosť emisných faktorov pre CO, NOx, VOC TZL od rýchlosti auta pre každý homologizovaný typ auta (pokiaľ máte novšie výsledky prosím doplňte).

Kedy metropolitný inštitút zverejní, aké sú výsledky štúdii prípadného zvyšovania/znižovania emisii výfukových plynov aut k novým cyklotrasám a BUS pruhom, ktoré vytvárajú po meste a ktorými sa spomaľuje automobilová doprava v meste. Zvyšujú sa emisie alebo znižujú? Ubudlo tých áut vďaka Bus pruhom alebo nie? Aký vplyv na životné prostredie má budovanie napr. Bus pruhov v Bratislave?

Vráťme sa však k tej cyklotrase na Dunajskom nábreží. Som aktívny cyklista, podotýkam „Bratislavský cyklista“, ale spôsob z môjho pohľadu nekoncepčného vytvárania trás a najmä príslušenstva k nim na úkor automobilovej doprave v Bratislave je pre mňa neakceptovateľný.

Riešenie týchto problémov si vyžaduje vzájomný rešpekt, vzdelávanie vodičov a cyklistov o cestných predpisoch a právach, lepšiu infraštruktúru pre cyklistov a väčšiu informovanosť o bezpečnosti na cestách pre všetkých účastníkov. Spoločné úsilie môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a pohody na cestách pre všetkých.

Zatiaľ však ktokoľvek sa postaví proti cyklistom je okamžite v Bratislave odsudzovaný a neberú sa žiadne argumenty vyslovené proti cyklotrasám. Okamžite je „zlynčovaný“ ako odporca cyklistov a „Vallovho progresivizmu“.

Z môjho pohľadu v súčasnosti ako aktívnemu cyklistovi mi najviac v Bratislave v porovnaní s inými väčšími mestami prekáža:

 1. Nedostatočný dialóg mesta so zainteresovanými stranami – nedostatočný dialóg medzi mestom, a miestnymi komunitami ktorý vedie k nepochopeniu potrieb konkrétnej komunity. To mesto a Vallo chce aby aj majitelia automobilov si vytvorili svoju „motokoalíciu“ proti existujúcej „cyklokoalícii“?
 2. Zaberanie verejného priestoru a budovanie cyklotrás s využitím verejného priestoru, ktorý dlhodobo slúžil na iný účel a komunita v danej lokalite je s tým účelom stotožnená a čo následne spôsobuje konflikty s inými používateľmi, ako sú chodci, vodiči automobilov a verejnosťou vo všeobecnosti.
 3. Nedostatočné pripojenie a prepojenia – cyklotrasy by mali byť dobre pripojené k iným formám hromadnej dopravy, ako sú vlaky, autobusy a električky. Súčasná nedostatočná prepojiteľnosť často znamená, že niekde dôjdem a vrátiť sa musím znova len a len na biku, nehovorím o rodinách s deťmi, ktorí nemajú často ľahký prístup k týmto trasám…
 4. Cyklotrasy, ktoré končia na ceste….bez pokračovania…
 5. Cyklotrasy, ktoré významne zužujú profil existujúcej komunikácie – dokonca napr. ako na Vajnorskej ulici, že zoberú jeden celý pruh – namiesto zásahu do chodníka, ktorý je v danom profile z môjho pohľadu dostatočne široký, zoberú z cesty…keď merali počet áut a cyklistov, prečo nepočítali, koľko chodcov tade chodí. Prečo je vždy „obeťou“ cesta? Frekvencia chodcov na chodníku v tomto konkrétnom prípade je významne nižšia a chodník dostatočne široký na vytvorenie cyklopruhu.

Aby sme neprišli k omylu – napriek týmto v súčasnosti podľa mňa nezvládnutým bodom podporujem budovanie cyklotrás v našom meste – ale mali by to byť cyklotrasy nosnej dopravy, ktoré prispejú k udržateľnej doprave, zlepšeniu verejného zdravia a zmierňovaniu dopravných „kolapsov“ mesta a berú do úvahy aj námietky a názory všetkých, podotýkam všetkých zainteresovaných strán.

Natlačené žlté lístočky a alibistické chovanie

Vallo s podporou magistrátu a strán SAS a Progresívneho Slovenska z môjho pohľadu absolútne nezvládol budovanie cyklotrasy na Dunajskom nábreží. Nezvládol v spolupráci s mestskými časťami prípravu na zákaz parkovanie na chodníkoch. Zato alibisticky „lístočky“ na prípravu na „pokutovanie“ už dal so svojimi spolupracovníkmi veselo natlačiť a už ich veselo aj lepí. Prečo alibisticky? Lebo to marketingovo zase bude predávať – že veď magistrát vopred informoval, že už sa to nesmie…

Vallo so svojim tímom sú skutočne marketingový guru…

Kedy zverejní štatistiku, ktorá mestská časť o koľko parkovacích miest po 1.10. príde? a koľko ich v rámci prípravy na zákaz parkovania na chodníkoch, o ktorom vedel rok vopred, naopak vybudoval?

Keď 2.10. ráno sa náhodou zobudíte s pokutou za parkovanie, kde ste desaťročia parkovali, spomeňte si prosím nielen na tých, čo tento nezmyselný zákon schválili, ale aj na to, ako Naše mesto pod vedením koalície Vallo – SAS a Progresívne Slovensko nezvládlo prípravu na túto zmenu. A či je to to, čo ste chceli pri posledných voľbách.

Keď budete mať pri prechádzke centrom mesta pocit, že sú okolité prípojky k Dunajskému nábrežiu upchaté a vy idete po promenáde, premýšľajte prosím aj nad tým – aký vzduch tam dýchate a či sa kvalita Vášho mesta, vybudovaním tejto cyklotrasy, zlepšila alebo zhoršila?

A položte si aj na záver otázku, či toto je ten „Zelený“ program Progresívneho Slovenska v praxi, keď vedľa Vás bude – opakovaná zápcha z motorových vozidiel, vytvorená kvôli nesprávnemu navrhnutiu konkrétnej cyklotrasy schválenej a navrhnutej mestom, kde má absolútnu väčšinu koalícia SAS a Progresívne Slovensko.

Takisto, keď pred svojim domom, alebo tam, kde ste roky parkovali podľa platnej vyhlášky na chodníku a nijako ste neobmedzovali chodcov, si mesto vedené týmito stranami pod vedením primátora Valla neurobilo domácu úlohu a parkovacie miesta nevyznačila, a vy budete namiesto parkovania na tomto mieste krúžiť a hľadať nové miesto a tým znova a znova páliť benzín, alebo naftu a vypúšťať viac výfukových plynov ako predtým.

Zelená politika v praxi v podobe primátora, ktorý sa chváli „Zeleným programom“ a koalíciou strán SAS a Progresívne Slovensko, ktorý hovoria, že na životnom prostredí im záleží.

Zdroj: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu… – Martin Greguš – (blog.sme.sk)