Peter Tóth: ČO S ČURILLOVCAMI

Peter Tóth: ČO S ČURILLOVCAMI

Peter Tóth: ČO S ČURILLOVCAMI 620 330 Mr Hyde

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok docasne pozbavil výkonu štátnej služby vyšetrovatelov a kriminalistov známych pod súhrnným oznacením curillovci. Advokát dotknutých osôb Peter Kubina považuje rozhodnutie za nezákonné, a preto neplatné, lebo ešte pred rozhodnutím ministra vnútra bol curillovcom priznaní štatút chránených oznamovatelov.

Je pravdou, že ak je postupom podla príslušných ustanovení Zákona o ochrane oznamovatelov protispolocenskej cinnosti osobe priznaný štatút chráneného oznamovatela, zamestnávatel nemôže uskutocnovat vo vztahu k takejto osobe žiadne pracovnoprávne úkony bez toho, aby na to dostal súhlas Úradu na ochranu oznamovatelov SR. Docasné pozastavenie výkonu štátnej služby je pracovnoprávnym úkonom.

Predpokladám, že minister Matúš Šutaj Eštok nestihol v takom krátkom case spracovat a odoslat žiadost a ešte aj získat súhlasné stanovisko Úradu na ochranu oznamovatelov SR. Potvrdzuje to aj stanovisko úradu publikované v médiách. Na prvý pohlad to vyzerá tak, že advokát Peter Kubina má pravdu.

Avšak!

Curillovci boli obvinení zo spáchania závažnej trestnej cinnosti a následne boli rozhodnutím nadriadeného v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 Zákona o štátnej službe príslušníkov PZ , SIS, ZVJS a ŽP docasne postavení mimo výkon služby. Spomínané ustanovenie hovorí, že obvineného policajta je možné „docasne pozbavit výkonu služby až do právoplatného ukoncenia trestného stíhania“. Ked sa kormidla v Policajnom zbore ujal Štefan Hamran, rozhodnutie o docasnom pozastavení výkonu služby zrušil, takpovediac vrátil curillovcom placky a chlapci sa vrátili naspät do funkcií. Tesne pred zmenou vlády rozhodol šéf Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Daniel Lipšic o priznaní štatútu chráneného oznamovatela curillovcom.

Z predchádzajúceho odseku je možné vyvodit dva predpoklady. Opakujem, len predpoklady.

Po prvé, minister Matúš Šutaj Eštok mohol považovat rozhodnutia o zrušení docasného pozastavenia výkonu služby a o opätovnom zaradení do výkonu služby za nezákonné, pretože odporovali ustanoveniu § 46 ods. 1 už citovaného zákona o štátnej službe príslušníkov, ktoré okrem iného hovorí, že policajta je možné postavit mimo výkon služby, ak by ponechanie vo výkone služby „ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasnovania jeho cinu“. Podla ministra môže pretrvávajúce zaradenie obvinených curillovcov do výkonu služby napríklad marit objasnenie stíhaných skutkov.

Po druhé, minister mohol považovat rozhodnutie šéfa špeciálnej prokuratúry vo veci priznania štatútu chránených oznamovatelov za úcelové konanie s cielom zmarit vykonanie nápravy postupom podla citovaných ustanovení § 46 ods. 1 a ods. 2. Prípadne mohlo podla právnej analýzy ministerstva uvedené rozhodnutie Daniela Lipšica odporovat samotnému zákonu o ochrane oznamovatelov.

Ak by platili oba predpoklady, v takom prípade by mohol mat prednost záujem na náprave vzniku nezákonného stavu zaradením stíhaných príslušníkov do výkonu služby. Hlbšie posúdenie týchto predpokladov by si však vyžadovalo poznat jednak vyšetrovací spis obvinených curillovcov, a jednak mat znalost o ich prípadných aktivitách zameraných na zmarenie objasnenia stíhaných skutkov. A to sa nedá urobit takpovediac zvonka, zasvätene o tom môžu hovorit a rozhodovat len tí, co majú prístup k podstatným informáciám.

Isté je len to, že bitka o curillovcov sa zacala a na tahu teraz budú právni aj politickí obhajcovia „našich chlapcov“.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk

  • osobný názor – zločinci chránia zločincov. sami tak, nielen že porušujú zakon vedome, ale sami tak páchajú trestnú činnosť. A to vedome. je nespochybniteľné, že títo zločinci, si spravili zo spravodlivosti, toaletný papier. to čo chceli nastoliť v tejto krajine, je úplný teror, bezákonosť…… genocídu. nepripomína vám to z biblie Rimanom k1.