Otvorený list premiérovi Ódorovi

Otvorený list premiérovi Ódorovi

Otvorený list premiérovi Ódorovi 620 330 Mr Hyde

List premiérovi Slovenskej republiky adresoval príslušník Policajného zboru zaradený ako vedúci oddelenia Východ, odboru ochrany a prevencie útvaru ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby.

Otvorený list premiérovi Ľudovítovi Ódorovi prinášame v plnom znení

Vážený pán predseda vlády,

Považujem sa za kariérneho policajta, ktorý sa dlhodobo vyhýbal akýmkoľvek politickým, tendenčným alebo účelovým konaniam. Do Policajného zboru som nastúpil po ukončení Právnickej fakulty UPJŠ, v čase, keď mi moje úspešné absolvovanie právnickej fakulty, s prihliadnutím aj na výborný prospech, poskytovalo veľmi široké možnosti uplatnenia. Ja som však chcel ísť do Policajného zboru. Domnievam sa, že som dosiaľ poctivo budoval svoju kariéru v tomto zbore a postupne som sa dopracoval až k svojmu súčasnému postaveniu.

Dňa 15.06.2022 bola pod moje velenie preradená vyšetrovateľka PZ mjr. Diana Santusová. Preradená na oddelenie Východ bola po tom, ako bola odvolaná z vedenia Vyšetrovacieho tímu „Oblúk“, ktorý viedol vyšetrovanie vo veci momentálne zjednodušene označovanej ako „Kauza Čurillovci“.

Po jej nástupe na moje oddelenie si vždy svoje služobné povinnosti plnila riadne, komplexne a iniciatívne. Dovolím si povedať, že patrí medzi najlepších vyšetrovateľov pod mojím vedením, a to po celý čas, čo je zaradená na oddelení Východ.

Po zmene vedenia Úradu inšpekčnej služby v marci tohto roku začal byť na mňa vyvíjaný tlak, aby som vykonal „špinavú prácu“ a nejakým spôsobom sa jej zbavil (jej odchod z ÚIS).

Bolo mi pokynom uložené, mjr. Jurajom Svítokom, zástupcom riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, spracovať návrh služobného hodnotenia na mjr. Dianu Santusovú, čo som prirodzene aj vykonal, ale urobil som ho podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a teda návrh služobného hodnotenia na mjr. Dianu Santusovú bol s výsledkom, že je aj naďalej spôsobilá vykonávať svoju funkciu vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby. Z kuloárov som sa dozvedel, že vedenie Úradu inšpekčnej služby si takto výsledok nepredstavovalo, a preto sa mjr. Juraj Svítok rozhodol spracovať návrh na služobné hodnotenie mjr. Santusovej sám.

Takisto mi bolo mjr. Svítokom pokynom uložené, aby som zvážil, či sa mjr. Diana Santusová nedopustila disciplinárneho previnenia tým, že mala nesplniť pokyn nadriadeného (mjr. Juraja Svítoka). V zmysle pokynu som začal disciplinárne konanie a toto som riadne viedol. Vykonal som komplexné dokazovanie, dôkazy riadne vyhodnotil a rozhodol som tak, že som disciplinárne konanie zastavil, nakoľko podľa môjho názoru k žiadnemu zavinenému konaniu zo strany mjr. Diany Santusovej nedošlo. Za svojím rozhodnutím, resp. postupom si dodnes stojím.

Po týchto udalostiach sa moji nadriadení rozhodli, že nie som „ich“, tým pádom som „proti nim“ (áno s takýmto extrémne zjednodušeným rozdeľovaním, resp. kastovaním príslušníkov PZ sa opakovane v poslednej dobe stretávam) a rozhodli sa ma tiež zbaviť a to, ako dnes už viem, prevedením na funkciu staršieho vyšetrovateľa KR PZ v Košiciach, čo je z hľadiska môjho aktuálneho postavenia významný kariérny posun smerom dole.

Dňa 10.08.2023 mi bol doručený návrh na moje prevedenie adresovaný Vám, pretože si to údajne vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby. Pri preberaní písomnosti som využil svoje právo a oboznámil som sa so spisom vedeným v tejto veci.

Dôvody tohto prevedenia majú byť dva
  1. ako prvý dôvod sa v návrhu uvádza, že si neplním riadne svoje služobné povinnosti vyplývajúce z postavenia vedúceho oddelenia a
  2. ako druhý, môj nesprávny postup pri kontrole liečebného režimu mjr. Diany Santusovej počas jej pracovnej  neschopnosti.

Som presvedčený a zo všetkého, s čím som sa od uvedenej zmeny vedenia Úradu inšpekčnej služby stretol, že prvý dôvod je len dôvodom, ktorý má zakryť hlavný dôvod, a to je číslo 2.

Add. 1

Čo sa týka údajného dlhodobého neplnenia mojich služobných povinností, došlo k prekvapujúcej zmene názoru vedenia Úradu inšpekčnej služby až po spracovaní návrhu služobného hodnotenia mjr. Diany Santusovej, s ktorým sa vedenie ÚIS nestotožnilo. Je potrebné zdôrazniť, že doposiaľ som vždy pri udeľovaní odmien za kvalitu bol odmenený aj ja a nikto z mojich nadriadených nemal voči mojej práci žiadne výhrady. Za posledné obdobie to boli nasledovné odmeny:

November  2022                            2 250,- €

December 2022                              1 130,- €

Jún 2023                                            1 000,- €.

Tvrdenie, že to bolo za kvalitné plnenie je expressis verbis uvedené vo výplatných páskach. V PZ ide o pomerne vysoké odmeny a ako je zrejmé, posledná odmena mi bola udelená ešte v júni tohto roku. Zároveň je potrebné uviesť, že uvedené hodnoty sa odvíjali od množstva finančných prostriedkov vyčlenených na odmeny pre jednotlivé útvary PZ.

V návrhu na prevedenie sa mi dávajú za vinu zlé výsledky môjho oddelenia. Je potrebné povedať, že  ide o porovnávanie neporovnateľného. Napríklad medzi moje povinnosti patrí kontrolovať a riadiť podriadených. Tak operatívnych pracovníkov, ako aj vyšetrovateľov. Hodnotenie vyšetrovania by však evidentne nezapadalo do konceptu mojej neschopnosti viesť oddelenie, a preto spomenuté vôbec nebolo. Ak je mnou vedené oddelenie štatisticky najslabšie v operatívno – pátracej činnosti, čo nadriadený dáva do popredia, pýtam sa, prečo v návrhu chýba zmienka o tom, že pri najmenšom nápade vecí (čo ovplyvniť neviem), moje oddelenie malo najviac vznesených obvinení, druhý najväčší počet návrhov na podanie obžaloby a druhý najnižší počet vrátených vecí na doplnenie dokazovania z prokuratúr. Toto sú (a  vždy boli) nosné ukazovatele vo vyšetrovaní. Expresívne povedané, ide o miešanie jabĺk a hrušiek. A to musí byť nepochybne zámerné.

Ak by skutočne vedenie Úradu inšpekčnej služby nebolo spokojné s mojím plnením služobných úloh, a to nebodaj dlhodobo, určite by ma nepoverilo funkciou kontrolného orgánu pri zásadnejších akciách, ako je napríklad zriaďovanie vyšetrovacích tímov na Úrade inšpekčnej služby. Naposledy to boli špecializované tímy „Hranica“ a „Čiara“, ktoré neboli zriaďované na mojom oddelení, napriek tomu som v nich bol určený ako kontrolný orgán.

Tiež stojí za zmienku, že viacerí príslušníci Policajného zboru pod mojím vedením nemohli vykonávať služobné činnosti pre oddelenie Východ, lebo boli zaradení do týchto špecializovaných tímov, čo sa v štatistike, použitej na moje hodnotenie, ako podklad pre prevedenie, zase neodzrkadľuje.

Najpozoruhodnejšie je to, že v spise, ktorý som si odfotil pri doručovaní písomnosti, som našiel záznamy z porád vedenia, na ktoré som nebol prizvaný a výstupy z týchto porád, ktoré boli mojimi nadriadenými selektované a ku mne sa dostali v obmedzenej miere, resp. výstupy, ktoré boli obsiahnuté v návrhu, sa ku mne nedostali vôbec.

Rovnako sa v spise nachádza záznam z porady so mnou a mojím zástupcom, ktorá sa tiež nikdy neuskutočnila. Z dátumu údajnej porady je zrejmé, že to bola návšteva môjho nadriadeného na  oddelení Východ, kde sa s nami žoviálne a v podstate neformálne porozprával a následne popodpisoval listiny, ktoré sme mali pre neho nachystané a odišiel.

Zo všetkého uvedeného som pochopil, že vedenie Úradu inšpekčnej služby si začalo pripravovať alternatívu, že keď nesplním ich pokyny a nespravím „špinavú prácu“ voči mjr. Santusovej, budem týmto spôsobom zbavený funkcie a budem „odstavený“.

Add. 2

Zo všetkého, čo sa okolo mňa dialo a k čomu som bol tlačený, som nadobudol presvedčenie, že ide o svojvoľné zneužívanie postupov funkcionárov Policajného zboru, so zámerom zbaviť sa konkrétnej príslušníčky Policajného zboru. Keď menovaná ochorela dňa 04.07.2023, bolo mi opakovane uložené vykonať u nej kontrolu liečebného režimu (celkom 8 krát v priebehu 6 dní). To som aj urobil. Nikdy som nezistil porušenie liečebného režimu.

Kontrolu liečebného režimu mjr. Diany Santusovej som vykonával (nakoľko to bol pokyn nadriadeného mjr. Juraja Svítoka) napriek tomu, že som to považoval za šikanózny postup voči nej. Mám totiž veľmi jasnú vedomosť, s akou frekvenciou sa štandardne vykonáva kontrola liečebného režimu voči ostatným príslušníkom.

Ďalším zvláštnym a podľa mňa právo zneužívajúcim postupom vedenia Úradu inšpekčnej služby je, že mjr. Juraj Svítok inicioval založenie operatívneho spisu, kde predmetom malo byť konanie v spolupáchateľstve mjr. Diany Santusovej a mňa v tom, že menovaná mala spôsobiť škodu tým, že je fiktívne práceneschopná a ja som mal toto konanie kryť, čo je absolútna lož. Návrh na realizáciu dal mjr. Juraj Svítok a úlohy operatívnym pracovníkom ukladal pplk. Pavol Ďurka. So znalosťou fungovania Úradu inšpekčnej služby nie je možné veriť, že by o tom nevedel pplk. Peter Juhás.

Tento postup je zneužívaním postavenia, ako i síl a prostriedkov PZ a naozaj môže slúžiť len na odstránenie nepohodlných. Vznikli tým totiž možnosti, aby nadriadení mohli so všetkými oprávneniami, ktoré im právne predpisy v tomto fiktívnom konaní umožňujú, získavať informácie o mjr. Diane Santusovej, ako aj o mne. Napokon operatívni pracovníci sa mne z neznámych dôvodov, ale predpokladám, že v rámci operatívnych úkonov v tejto veci zúčastnili aj na jednej z mojich kontrol liečebného režimu mjr. Diane Santusovej, kde uviedli, že sú tam z pokynu vedenia Úradu inšpekčnej služby.

Protiprávne konanie pri postupe

Zo spisu, ktorý mali so sebou moji nadriadení, ktorí mi dňa 10.08.2023 doručovali návrh na prevedenie v mieste môjho liečebného pobytu, som zistil viacero prinajmenšom zaujímavých skutočností.

Tou prvou je záznam obsiahnutý v spise, ako sa mne moji nadriadení, konkrétne pplk. Sedlák a pplk. Kráľovič, mali pokúsiť doručiť oznámenie o začatí konania podľa § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. voči mojej osobe ešte dňa 26.07.2023. Spísali o tom záznam, v ktorom uvádzajú, že som odmietol prevziať túto písomnosť. Konkrétne uvádzajú:

„… po vystúpení z vozidla kontrolovaný oznámil, že je na adrese, na ktorej sa má nachádzať. Následne prebehol krátky neformálny rozhovor medzi riaditeľom OOP a kontrolovaným, pričom na dopyt, či je to všetko, mu bolo oznámené riaditeľom OOP, že nie, že ešte máme preňho poštu a síce, že mu je doručované  35 ods. 2, čo je všeobecne známe ako prevedenie nadriadeného policajta na inú funkciu, na čo zareagoval slovami „mne?“ Na čo  mu bolo povedané áno, s tým, že či si ich ide prevziať, na čo odpovedal „áno“, taktiež mu bolo oznámené, že máme aj s tým súvisiace listiny, ak by ich chcel vidieť. Kontrolovaný napriek prísľubu, že si ide predmetné oznámenie prevziať ku vchodovým dverám neprišiel…“.

Musím skonštatovať, že je to lož. Obrazovo-zvukový záznam z tejto komunikácie, ktorý som si radšej robil, poznajúc praktiky a postupy, z opatrnosti neprikladám. Som presvedčený, že z videozáznamu je zrejmé vedomé klamstvo týchto dvoch, rádovo vyšších príslušníkov Úradu inšpekčnej služby, len v snahe zbaviť sa mojej osoby. Otázne je, či tak konali z vlastného rozhodnutia, alebo na pokyn niekoho ďalšieho z vedenia ÚIS. Podotýkam, že zo spisového materiálu vyplýva, že pokyn na doručenie uvedenej písomnosti im dával konkrétne pplk. Juhás.

V nadväznosti uvádzam, že keď prišli dňa 10.08.2023, doručovanú písomnosť som si riadne prevzal, bez akýchkoľvek obštrukcií.

Som nútený v tejto veci podať trestné oznámenie, pretože sa domnievam so všetkou odbornosťou, ktorú som za roky štúdia práva a následnej policajnej práce získal, že títo predstavitelia vedenia Úradu inšpekčnej služby sa mohli svojím konaním dopustiť trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Faktom je, okrem toho, že mi tlak na moju osobu v poslednom období zhoršil môj dlhotrvajúci zdravotný problém s krvným tlakom a so srdcom aj to, že skupina osôb v aktuálnom vedení Úradu inšpekčnej služby ma nepovažuje za svojho, čo by za iných skutočností bolo normálne. Som si aj vedomý toho, že som len povestnou „trieskou“, ktorá lieta, keď sa rúbe les, avšak považujem za nehorázne a ponižujúce bezohľadne zneužívať moc a postavenie na dosiahnutie svojich cieľov takýmto spôsobom.

Vážený pán predseda vlády,

týmto listom Vás chcem len požiadať, aby ste prihliadli pri rozhodovaní na všetky skutočnosti. Žiaľ, rozdiel medzi mnou a mojimi nadriadenými je ten, že oni vám budú predkladať návrhy, oni ich budú komentovať a ja túto možnosť nemám. Chcel som požiadať len o to, aby ste venovali veci dostatočnú pozornosť. Áno, viem, že nepopierateľne máte obrovské množstvo práce – obrovské množstvo dôležitejšej práce.

Pre mňa však ide o zmarenie celej mojej profesnej kariéry, ktorú som si desaťročia budoval a som presvedčený, že som ako príslušník Policajného zboru vždy postupoval korektne a nikdy som vedome nepostupoval protizákonne, ani v rozpore s  morálnymi hodnotami.

Dovolím si uviesť, že spolu s manželkou, ktorá je zástupkyňou primára oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Prešove, vlastníme jeden trojizbový byt v panelákom dome na sídlisku v Prešove a jeden automobil. Nemám ani neprimerané finančné zásoby, ani žiadny iný relevantný majetok. Chcem tým naznačiť, že som si počas môjho pôsobenia v Policajnom zbore nenadobudol žiaden majetok, ktorý by mohol akokoľvek presahovať reálne príjmy mňa a mojej manželky.

Na záver uvádzam, že som si vedomý, že ste v našej oblasti nikdy nepôsobili, preto som zvolil terminológiu a formulácie, ktoré nezodpovedajú presnej odbornosti, používané v našom zbore, z obavy, že by sa list stal veľmi neprehľadným. Nejde o Vaše podcenenie, ale moju snahu zabrať čo najmenej Vášho času.