Pri príležitosti pochodu: Tradičná rodina

Pri príležitosti pochodu: Tradičná rodina

Pri príležitosti pochodu: Tradičná rodina 620 330 Doktor

Rodina je základnou jednotkou spoločnosti a jej štruktúra a dynamika sa v priebehu času menili. Tradičná rodina predstavuje tisícročiami overený koncept a predstavuje určitý model rodiny, ktorý bol v minulosti považovaný za normu. V tomto príspevku sa budem zaoberať tradičnou rodinou, jej charakteristikami a významom v spoločnosti.

Tradičná rodina sa zvyčajne skladá z otca, matky a ich biologických detí. Tento model rodiny bol v minulosti považovaný za ideál a bol podporovaný kultúrnymi, náboženskými a sociálnymi normami. V tradičnej rodine sa očakávalo, že otec bude hlavným živiteľom rodiny, zatiaľ čo matka sa bude starať o domácnosť a deti. Tento model tiež predpokladal, že deti budú vyrastať v stabilnom a bezpečnom prostredí, kde sa budú učiť hodnotám, tradíciám a spoločenským normám.

Tradičná rodina je modelom, ktorý sa osvedčil, ak sa pozrieme na tému retrospektívne alebo aj antropologicky. Poskytovala a poskytuje stabilné prostredie pre deti, kde sa mohli naučiť základné hodnoty, ako je láska, dôvera, zodpovednosť a vzájomná podpora. Rodičia mali jasne definované role a zodpovednosti, čo mohlo prispieť k harmonickému fungovaniu rodiny. Tento model tiež poskytoval istú mieru sociálnej podpory a ochrany, pretože rodina bola a stále je základnou jednotkou spoločnosti.

Pri príležitosti pochodu: Tradičná rodina

Pri príležitosti pochodu: Tradičná rodina

V súčasnej dobe sme svedkami rôznorodosti rodinných štruktúr, ako sú jednorodičovské rodiny, na západe často aj rodiny s rodičmi rovnakého pohlavia, spoločné rodiny a iné. Napriek čoraz hlasnejším aktivistom, že tieto rodiny môžu byť rovnako funkčné, býva skôr výnimkou ako pravidlom, že tomu tak je.

Je dôležité, aby sme pri diskusii o rodine nezabúdali na individuálne potreby a skutočnosti jednotlivých rodín. Každá rodina je jedinečná a môže mať svoje vlastné dynamiky a špecifiká. Dôležité je, aby rodina poskytovala bezpečné a podporujúce prostredie pre deti, kde sa môžu rozvíjať a rásť. Takou je tradičný model, kde sa dieťa učí od rodičov, súrodencov, starých rodičov. Každý z nich má svoju neformálnu rolu, úlohy, každý z nich je dôležitou súčasťou mozaiky. Tieto mini mozaiky, tvoria spoločnosť ako takú.
Výchova a vzdelanie začína v rodinách. Učenie sa s rodičmi, súrodencami, prázdniny so starými rodičmi, bratrancami, široké rodinné väzby, oslavy, výpomoc. Pokračovať by sa dalo dlho. O všetko toto dieťa z nekompletnej, či „netradičnej“ rodiny prichádza.

Čím kvalitnejšie vzťahy v rodinách, tým kvalitnejšia spoločnosť. Máte dnes pocit, že spoločnosť sa kvalitatívne posunula v čase?
Koľko detí z netradičných rodín vytvorí opäť tradičnú rodinu? Koľko z týchto detí radšej skĺzne k akejsi skratke a  nikdy takúto rodinu nevytvorí?

Tradičná rodina bola v minulosti považovaná za normu, ale s postupujúcim vývojom spoločnosti sme svedkami rôznorodosti rodinných štruktúr. Na škodu veci, a nie ako posun k lepšiemu, skôr ako skratka, či východisko, s mnohými kompromismi s konečným dopadom na dieťa.
Rodina je základnou jednotkou spoločnosti a jej význam je neodškriepiteľný. Rodina poskytuje emocionálnu podporu, stabilitu a vzájomnú starostlivosť.

Je dôležité, aby sme pri hodnotení rodiny nezabúdali na jej hlavný cieľ – poskytnúť deťom bezpečie, lásku a podporu. Rodina by mala byť miestom, kde sa deti cítia chránené, kde sa učia hodnotám a zručnostiam potrebným pre ich budúci život, a rovnako je dôležité, aby rodičia a užšia, či širšia rodina bola prítomná a angažovaná v živote svojich detí.

Úloha tradičnej rodiny je v živote jednotlivcov a spoločnosti je neoceniteľná. Klasické progresívne argumenty idú ako vždy cestou argumentačných výnimiek. Najčastejšie sú práve oponenti tradičného modelu sami z prostredia netradičnej rodiny a asi preto majú pocit, že inakosť je nová norma. Klasické klišé skĺzne do invektív a fráz, ktoré ako povinná jazda zahrňujú vokabulár ako „kostol“, „alkoholizmus“, „bitie ženy“, „bigotnosť“ či „staromódnosť, „načo papier“, „rozvodovosť“. Takže v dni ako tieto, je vyzdvihovaná a propagovaná inakosť, nie tradičná rodina.

O tej sa mlčí. Tak ako dnes prezidentka všetkých občanov Slovenskej republiky. Aj tá, ako každoročne oslávila  inakosť. Tradičnú rodinu doteraz nepodporila. Ani v súkromí sa jej to nepodarilo…. Skratky, skratky, skratky. Tak ako sme u nej zvyknutí.