Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska

Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska

Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska 620 330 Mr Hyde

VYHLÁSENIE ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA K PRÁVU SUDCU NA OCHRANU JEHO SÚKROMIA zverejnil na stránkach Právne listy prezident Združenia sudcov Slovenska, František Mozner!

Naša redakcia ho preberá v plnom znení!

Právo každého na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života je jedným z kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti a základnou podmienkou jej pokroku, keďže predstavuje záruku rozvoja osobnosti každého jednotlivca bez vonkajších zásahov v jeho vzťahoch s inými ľudskými bytosťami.

Toto základné právo patrí nepochybne aj každému sudcovi a sudkyni. Miera jeho ochrany je však v ich prípade užšia. Je to dané tým, že nestačí, ak sú sudcovia subjektívne schopní nestranne konať a rozhodovať, ale rovnako dôležité je, aby tak boli aj vnímaní.

Nevyhnutne totiž potrebujú dôveru verejnosti v ich nezávislosť a nestrannosť, aby mohli úspešne vykonávať svoje povinnosti a zachovať autoritu súdnictva pri riešení právnych sporov alebo pri rozhodovaní o vine alebo nevine osoby v trestnom konaní. Táto požiadavka sa odráža v zákonnej povinnosti každého sudcu a sudkyne aj v občianskom živote (dokonca i po skončení výkonu funkcie) zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu/sudkyne alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Z tohto pohľadu považuje Združenie sudcov Slovenska aktuálne prebiehajúcu verejnú diskusiu o možnom dopade vzťahu exponovanej sudkyne a mienkotvornej novinárky, ktorý má súkromný charakter, na nestrannosť súdneho rozhodovania za plne legitímnu, i keď pre dotknuté osoby z pochopiteľných dôvodov nie príjemnú.

Súčasne oceňuje doterajší prístup Súdnej rady Slovenskej republiky k tejto téme, osobitne pokiaľ ide o príspevky Marcely Kosovej, Ayše Pružinec Eren, Dany Jelinkovej Dudzíkovej, Petra Šamka, Evy Mišíkovej, Lucie Berdisovej a Andreja Majerníka na jej 8. zasadnutí 15. augusta 2023.

Nezdieľa pritom názor iniciatívy Za otvorenú justíciu prezentovaný v jej vyhlásení zo 16. augusta 2023 „k útokom na sudkyňu Pamelu Záleskú“ a dôrazne odmieta tvrdenie o tom, že sa „niektoré členky súdnej rady“ pridali k bezprecedentnému zásahu do súkromia sudkyne Pamely Záleskej, ktorý vyústil do očividných snáh o jej diskreditáciu pre jej sudcovskú prácu.

Združenie sudcov Slovenska je zároveň presvedčené, že súčasný rozsah a kvalita verejnej diskusie o tejto otázke, ako aj miera záujmu verejnosti o ňu, sú v nie zanedbateľnej miere podmienené aj tým, že menovaná sudkyňa 15. marca 2023 pri jej vypočutí pred Súdnou radou Slovenskej republiky v rámci konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu napriek opakovaným otázkam zamlčala, že jej vzťah k novinárke Monike Tódovej presahuje bežný profesionálny vzťah sudca/sudkyňa – novinár/novinárka.