Daniel Lipšic: KTO MÁ ZÁUJEM O KOMUNIKÁCIU?

Daniel Lipšic: KTO MÁ ZÁUJEM O KOMUNIKÁCIU?

Daniel Lipšic: KTO MÁ ZÁUJEM O KOMUNIKÁCIU? 620 330 Mr Hyde

Generálny prokurátor dnes na list jedenástich bývalých prokurátorov ÚŠP zareagoval tak, že sme nevyčkali na jeho reakciu, a preto nám “nešlo o nič iné, ako o útok prostredníctvom médií”.

Nepovažujem za najlepšie fórum na komunikáciu sociálnu sieť, ale niekedy je potrebné uviesť veci na pravú mieru. Už dňa 2. 4. 2024 som generálneho prokurátora osobným listom (a týždeň predtým mailom) upozornil na problémy s odovzdávaním spisov po zániku ÚŠP. Odvtedy uplynuli takmer tri týždne, a od generálneho prokurátora som nedostal žiadnu reakciu.

Moji kolegovia Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš požiadali generálneho prokurátora už dňa 19. 3. 2024 o dočasné pridelenie na Krajskú prokuratúru Žilina. Znovu bez reakcie. Písomne informovaný o záujme týchto dvoch kolegov posobit na krajskej prokuratúre po zániku ÚŠP bol pritom generálny prokurátor už dňa 31. 1. 2024.

Z uvedených dovodov zverejňujem svoj list generálnemu prokurátorovi zo dňa 2. 4. 2024 v plnom znení:

Vážený pán generálny prokurátor,

na tlačovej konferencii vedenia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“) dňa 27. 3. 2024 ste v súvislosti s odovzdaním spisového materiálu intervenujúcim prokurátorom (bývalým prokurátorom ÚŠP) uviedli, že za situáciu, kedy intervenujúci prokurátori nemajú k dispozícii dozorové spisy a rovnopisy vyšetrovacích spisov sú zodpovední títo prokurátori, keďže „nemému ani vlastná mama nerozumie“, pričom Vy nie ste ani učiteľ, ani pedagóg, ani vychovávateľ, a dokonca ani logopéd.

Dňa 26. 3. 2024, teda deň pred Vašou tlačovou konferenciou, som Vám preposlal mail, v ktorom som upozorňoval na problém neodovzdania spisového materiálu intervenujúcim prokurátorom, a upozornil som (aj Vás), že „za daného stavu bezprostredne hrozí zmeškanie zákonných alebo súdom určených lehôt.“

Zároveň som Vášmu námestníkovi dňa 26. 3. 2024 poslal SMS nasledovného znenia (spolu s obrazovou dokumentáciou „uloženia“ spisového materiálu v pivničných priestoroch): „V tejto kope stoviek zväzkov som dnes hľadal 7 zväzkov rovnopisu vyšetrovacieho spisu vo veci, čo pojednávam zajtra – úplne zmiešané, celú kopu som musel premiestniť, po jednom prebrať, a uložiť naspäť. A to si ma dnes (uvedené mená vedúcich prokurátorov GP) medzi sebou posielali, lebo pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Takže ÚŠP nezvládla delimitáciu spisov počúvam?!“.

Z uvedeného je zrejmé, že vedenie GP SR bolo opakovane informované o snahách bývalých prokurátorov ÚŠP dostať sa k spisovému materiálu vo veciach, ktoré zastupujú v súdnom konaní.

Problém teda nespočíval a nespočíva v odosielateľovi, ale výlučne v prijímateľovi.

Vážený pán generálny prokurátor,

keďže mám za to, že Vaše nepravdivé a dehonestujúce vyjadrenia na adresu bývalých prokurátorov ÚŠP sú v rozpore s článkami 5.2 a 5.4 Etického kódexu prokurátora, dovoľujem si Vás požiadať o vyjadrenie k danej veci.

Uvedená téma je pritom naďalej aktuálna, keďže proces odovzdávania spisov intervenujúcim prokurátorom je naďalej sprevádzaný značným chaosom. Práve dnes som bol informovaný (po mojej telefonickej žiadosti) z oddelenia závažnej kriminality GP SR o novom termíne pojednávania (vo veci evidovanej na ÚŠP pod sp. zn. VII/1 Gv 173/16/1000), pričom upovedomenie Špecializovaného trestného súdu o termíne pojednávania bolo na GP SR doručené dňa 25. 3. 2024, teda pred viac ako týždňom. Keďže na daný deň mám vytýčený aj termín hlavného pojednávania v inej trestnej veci, uvedený časový posun mi komplikuje možnosť danú termínovú kolíziu vopred a včas riešiť.

Ako ste už zrejme boli informovaný Vašim prvým námestníkom v trestnej veci vedenej na ÚŠP pod sp. zn. VII/3 Gv 52/21/1000 mi boli na hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu dňa 27. 3. 2024 doručované krátkou cestou sťažnosti obžalovaných proti uzneseniu, ktorým som nedisponoval (uznesenie o tom, že obžaloba spĺňa zákonné náležitosti podľa § 567t Trestného poriadku). Nikdy v minulosti som v praxi situáciu, kedy mali uznesenie súdu k dispozícii všetky procesné strany okrem prokurátora, nezažil.

V tejto súvislosti vnímam Vaše vyjadrenie zo zmienenej tlačovej konferencie, že „všetky písomnosti, ktoré do spisov chodia, sa k tým prokurátorom dostanú“, za vyjadrenie, ktoré zjavne nemá odraz v skutočnom stave veci.

Za bývalého socialistického režimu bol pomerne populárny jeden vtip, ktorý znel asi nasledovne: „Prečo nie je možné, aby bol socializmus v Luxembursku? Je tomu tak preto, lebo je vedecky dokázané, že tak veľký bordel sa do tak malej krajiny nevojde.“ Po necelých dvoch týždňoch strávených na GP SR mám pocit, že základná premisa daného vtipu nemusí mať celkom oporu v empirickom skúmaní.

Želám pekný deň.

Daniel Lipšic
prokurátor

  • Daniel Lipšic, biť na vašom mieste mlčím. Čas je už moc krátky. Ak by som bol na veducej funkcií já, bez meškania by som vás dal do väzenia a to aj s vašimi kolegami. veľmi rychlo by sa vám rozsvietilo v hlavách ak sa máte správať a ako ste sa správal. Určite by som s vami nemal zľutovania.
    Môžete mi veriť a tento čas sa blíži