Peter Tóth: KORUPCIA

Peter Tóth: KORUPCIA

Peter Tóth: KORUPCIA 620 330 Mr Hyde

V postavení verejného činiteľa som bol iba veľmi krátko a za ten čas som stihol rozhodnúť o obstaraní predmetu všeobecného záujmu len raz. Všetko prebehlo v súlade so zákonom a bez korupcie. Dôkazom férovosti postupu je okrem iného aj okolnosť, že moji nástupcovia spomínané rozhodnutie nespochybnili. A som si istí, že ak by som im na to dal zámienku, urobili by to s chuťou a radosťou.

S poukazom na to, že som sa ako verejný činiteľ nikdy nedopustil korupcie, môžem byť síce na základe nasledujúcich riadkov obviňovaný z čohokoľvek, no našťastie nie z pokusu o vyhnutie sa trestnoprávnej zodpovednosti za predchádzajúce konanie. Napriek tomu som si vedomý toho, že moje názory sa zrejme nestretnú so všeobecným pochopením.

Trestný čin korupcie vo forme prijímania úplatku upravujú ustanovenia §§ 328, 329 a 330 Trestného zákona. Podľa aktuálne platného znenia sú tresty podľa jednotlivých ustanovení upravené nasledovne (v zátvorke zároveň uvádzam aj navrhované zmeny):

§ 328
ods. 1 – dva až päť rokov (až na štyri roky)
ods. 2 – tri až osem rokov (dva až osem rokov)
ods. 3 – sedem až dvanásť rokov (tri až desať rokov)

§ 329
ods. 1 – tri až osem rokov (jeden až päť rokov)
ods. 2 – päť až dvanásť rokov (tri až osem rokov)
ods. 3 – desať až pätnásť rokov (štyri až desať rokov)

§ 330
ods. 1 – päť až dvanásť rokov (tri až osem rokov)
ods.2 – desať až pätnásť rokov (štyri až desať rokov)

Teraz sa pozrime na trestný čin vraždy podľa § 145 Trestného zákona. Navrhovaná novela toto ustanovenie vôbec nemení. Tresty za vraždu sú v ods. 1 v rozmedzí od 15 do 20 rokov; v ods. 2 od 20 do 25 rokov; v ods. 3 od 25 až na doživotie.

Ustanovenie § 146 upravuje vraždu novorodeného dieťaťa matkou a trest stanovuje v rozmedzí od štyroch do osem rokov. Ani toto ustanovenie nie je návrhom novely Trestného zákona dotknuté.

Takisto sa novela nedotýka ustanovení § 147 definujúceho trestný čin zabitia, ktorého sa páchateľ dopustí, „ak v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť“. Obžalovaný môže byť v ods. 1 potrestaný odňatím slobody od sedem do desať rokov; v ods. 2 od deväť do dvanásť rokov, v ods. 3 od dvanásť do pätnásť rokov.

Pozrime sa ešte na § 149. Takisto sa tohto ustanovenia Trestného zákona navrhovaná novela netýka. Ide o takzvaný nedbanlivostný trestný čin, avšak jeho výsledkom je stále vyhasnutý ľudský život. Tresty sú v ods. 1 do troch rokov; v ods. 2 od dvoch do piatich rokov; v ods. 3 od štyroch do desiatich rokov; v odseku 4 rovnako ako v odseku predchádzajúcom, v ods. 5 od sedem do dvanásť rokov.

Ak sa vrátime späť k aktuálne platným trestom za prijímanie úplatku verejným činiteľom, vidíme, že niektoré horné hranice sú rovnaké ako spodné hranice ustanovení dotýkajúcich sa trestania vraždy. Je to primerané? Akiste je to vecou názoru. Podľa mojej mienky to primerané nie je. Rovnako sa mi nezdá primerané, že podľa platného znenia Trestného zákona sú niektoré horné hranice trestov za prijímanie úplatkov rovnaké ako za zabitie spáchané „závažnejším spôsobom konania“. Podobné výhrady by bolo možné formulovať aj pri porovnaní trestov za prijímanie úplatku a trestov za spáchanie trestného činu usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona (takisto nedotknutého navrhovanou novelou).

Ďalším opomínaným faktom je okolnosť, že súčasne platné tresty za korupciu sú výsledkom noviel, respektíve rekodifikácií presadzovaných Danielom Lipšicom a Luciou Žitňanskou (2003, 2005). Týmito úpravami boli drakonicky zvýšené trestné sadzby za korupciu vo forme prijímania úplatku verejnými činiteľmi. Navrhované zmeny sú pokusom o vyváženie stavu predchádzajúceho prijatiu noviel dua Lipšic – Žitňanská a stavom nastoleným úpravami spomínanej dvojice exministrov. Opäť je o tom možné polemizovať, avšak podľa mojej mienky radikálne zvýšenie trestov za korupciu (až na úroveň vraždy) bolo právnym, politickým aj civilizačným excesom a aktuálna novela je iba pokusom o jeho moderáciu. Druhou stranou mince je otázka, aká výrazná má byť úroveň tohto zmiernenia.

Napokon je kľúčové pochopiť, že dôležitejšia ako tresty samé musí byť istota alebo aspoň vysoká pravdepodobnosť, že vyhľadávacie orgány a orgány činné v trestnom konaní korupciu zistia a budú ju stíhať. Viaceré svetové kriminologické štúdie totiž naznačujú, že potenciálnych páchateľov skôr odradí istota, že budú odhalení než hrozba potenciálne vysokého trestu.

Ak sú poznatky kriminologických výskumov správne (a zatiaľ sa zdá, že chybné nie sú), v takom prípade je namieste upriamiť pozornosť od represie k prevencii, založenej na skutočnej, nie domnelej excelencii (úkaz takzvaných elitných vyšetrovateľov a prokurátorov) orgánov činných v trestnom konaní v procese vyhľadávania nielen korupčnej trestnej činnosti. Pokrok na tomto poli môžeme dosiahnuť len zvyšovaním forenznej erudície a technologickej vybavenosti polície a prokuratúry. O tomto aspekte sa však vôbec nediskutuje. Nielen v parlamente, ale ani v médiách. Záslužnú činnosť v tomto ohľade robia iba niektoré odborné internetové fóra, ako sú napríklad (no nielen) Právne listy.

V tejto súvislosti považujem za potrebné vyjadriť súhlas s niektorými názormi prokurátora Generálnej prokuratúry SR JUDr. Petra Sepešiho, ktorý upozorňuje na okolnosť, že ak sa z niektorých zločinov stanú prečiny, orgány činné v trestnom konaní budú mať obmedzenú, ak nie úplne zhatenú, možnosť zákonného nasadzovania informačno-technických prostriedkov a niektorých foriem operatívno-pátracej činnosti. V tomto ohľade je nevyhnutné prijať náležité legislatívne opatrenia, aby aspoň pri niektorých prečinoch (najmä spojených s korupciou) mohli byť uvedené prostriedky nasadzované. Najlepšie by bolo na to myslieť už pri tejto novele, pretože každý odklad môže napáchať nenapraviteľné škody. Ak v tomto ohľade vládna koalícia nebude počúvať odborné výhrady, v lepšom prípade sa dopustí nedbanlivosti, o horšej alternatíve by sme však mohli tiež zoširoka diskutovať.

Ohľadom primeranosti určovania trestov na háklade spôsobenej škody dávam do pozornosti mimoriadne podnentný text JUDr. Ing. Cádru: https://akmisikova.sk/k-uprave-trestov-pri-trestnych-cinoch-proti-majetku-a-pri-hospodarskych-trestnych-cinoch/

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk